måndag 25 oktober 2010

Vad som redan är känt angående epiduralskador utöver de artiklar som jag tidigare har refererat till

Redan 1999 på Svenska Läkarsällskapets Riksstämma under punkten 25 MS i programmet togs problemet upp under rubriken:

"SKALL VI VERKLIGEN STICKA FOLK I RYGGEN?"

Man belyser att det under senare tid har kommit fram att det finns vissa risker med ryggbedövningen och att det under stora uppföljningsstudier har visat sig att det regelbundet händer att patienter har fått svårartade nervskador som kan vara livet ut.

I interpellation  2001/02:376 till den dåvarande socialministern om ersättning enligt patientskadelagen togs  upp att  patienter ska kunna få ersättning enligt patientskadelagen för sin skada om man skadas inom svensk hälso- och sjukvård.  Problemet att vissa patienter faller mellan stolarna och inte får ersättning från patientförsäkringen, togs upp. Som ett exempel i interpellationen tas det upp att en drabbad patientgrupp är kvinnor som fått skador efter epiduralbedövning vid förlossning. Att kvinnorna har råkat oförtjänt illa ut vid förlossningen vid en vanlig behandling och att de inte heller har rätt till ersättning från patientförsäkringen.

"Att det är en nästintill försvinnande liten patientgrupp gör inte frågan mindre viktig. I värsta fall handlar det om skador som är bestående livet ut. Utöver många års lidande för både de drabbade kvinnorna och deras familjer, handlar det dessutom om försämrade möjligheter till arbete och inkomster".
Jag bifogar länken till interpellationen:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/ersattning-enligt-patientskade_GP10376/

Det tillsattes därefter en utredning som skulle se över Patientskadelagen som fick namnet SOU 2004:12. 

Jag bifogar länken i tre delar:

http://data.riksdagen.se/fil/3F528D0B-3EAC-4C43-896F-19D6CA6A4FA1

http://data.riksdagen.se/fil/9FD4C126-4395-419E-9AC4-E978C0CF5669

http://data.riksdagen.se/fil/0B4D6835-9C97-4D1C-89BE-B4CCCD94E90E

Det är i den andra delen som det handlar om Patientskadelagen och från sidan 117-f,  punkt 8.2.5, Behandlingsskador, tas det upp om möjlighet till ett facitresonemang. Det vill säga att man i efterhand går igenom om skadan hade kunnat undvikas genom att man hade valt ett annat tillvägagångssätt.

I utredningen tar man upp problematiken med skador som har uppstått av epiduralbedövning vid förlossning och att det kan bli skador av både läkemedlet och tillvägagångssättet.
"De uppkomna skadorna har som regel bestått i känselnedsättning eller värk i rygg och benmuskler, men även fall av försvagning av muskler eller t o m förlamning har förekommit"

Under punkten 8.2.10 Katastrofskador sid 127-f diskuterar man att det borde finnas en speciell bestämmelse när det blir allvarliga skador som inte står i rimlig proportion till det ingrepp man ska göra.

I den tidigare lagstiftningen som gällde i mitt fall fanns, Villkoren 2.2 om att ersättning kunde betalas ut om det uppstått svåra skador som lett till invaliditet eller dödsfall. Vi åberopade både 2:1 och 2:2 eftersom det sattes en epiduralkaterer som inte användes och att åtgärden har lett till svår invaliditet för mig.

Men i den nya Patientskadelagen finns inte motsvarande bestämmelse.

I utredningen kan man läsa:"Erfarenheterna från Patientskadenämnden visar emellertid att det finns ett visst behov av en s.k. katastrofbestämmelse som medger ersättning utifrån en skälighetsavvägning mellan ett lindrigt ingrepp och en mycket ovanlig men allvarlig skada såsom situationen ter sig vid skaderegleringstillfället. En sådan möjlighet finns i de övriga nordiska patientskadelagarna."

I sista stycket (sid 131) under samma punkt kommer man fram till att det borde införas en katastrofparagraf som ska tillämpas restriktivt.  

Frågan är då vad hände med katastrofparagrafen efter att utredningen var klar? 
Vad vi har kommit fram till så blev det ingenting mer än en statlig utredning som inte ledde till någonting vad det gäller vår typ av skador.

I SvD den 11 mars 2002 gick att läsa om en kvinna som fram till förlossningen 1998 var fullt frisk och arbetade heltid. Att hon nu är väldigt sjuk och fast skadorna har  kopplats ihop med ryggbedövningen hon fick i samband med det akuta kejsarsnittet får hon ingen ersättning.

Bifogar länken till artikeln:

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/smartlindring-gav-kronisk-vark_46052.svd#preambleend

I samma artikel berättas det om en då opublicerad kartläggning av komplikationer i samband med ryggbedövning som flera anestesiläkare höll på att slutföra. Två  av anestesiläkarna som var med om kartläggningen poängterar att epiduralen är en mycket effektiv och säker smärtlindringsmetod och att den är betydligt säkrare än narkos. Den intervjuade läkaren i artikeln upprörs över att kvinnor som x x har så svårt att få ersättning, trots att sambandet med epiduralbedövningen verkar så tydligt. "Vi måste hitta ett sätt att stödja dessa patienter så de slipper gå till domstol, säger" Dr x x.

Jag hörde talas om ett inslag i ett nyhetsprogram  under 2004 där man hade talat om en stor svensk studie om ryggbedövningar. Jag kontaktade därför reportern som hade gjort inslaget och fick ett mejlsvar.

"Inslaget gjordes i samband med att en stor svensk studie om just ryggbedövningar blivit klar. Studien har publicerats i en facktidskrift (Anastesiologi) och handlar om allvarliga komplikationer i samband med ryggbedövning, dvs både spinal och epidural. Narkosläkarna som gjort studien har via en enkätundersökning hos samtliga anestesikliniker i landet gått igenom de komplikationer av allvarligare art som uppstått mellan 1990-99. Uppgifter inhämtades även i flera register. Till skillnad från det som står beskrivet i litteraturen så såg man fler komplikationer än väntat - något som förmodligen beror på att det inte finns något ställe att rapportera in sådana fall och därför har heller ingen haft ordentlig koll".

"Det man kunde se var att kvinnor som får epiduralbedövningar i samband med förlossning utgjorde en lågriskgrupp". "Men de komplikationer som det ändå kunde handla om var blödningar i ryggkanalen, infektioner både i ryggen och i hjärnan och i värsta fall också förlamning."

 "Kontentan är nu att läkarna bakom studien vill att Socialstyrelsen inrättar ett nationellt register där alla komplikationer registreras eftersom det saknas idag."

Efter att ha fått det här svaret från reportern kontaktade jag en av läkarna som var med och  utförde studien och frågade om jag ingick i undersökningsmaterialet.

Jag fick till svar att jag inte ingick i undersökningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar