tisdag 5 oktober 2010

Patientförsäkring vid behandlingsskada

Patientförsäkring vid behandlingsskada
Ersättningsbestämmelser fr om 91-07-01

 § 1
Till patient som skadas i direkt samband med hälso- och sjukvård, eller till efterlevande till sådan patient lämnas ersättning för behandlingsskada enligt gällande bestämmelser.

§ 2
Med behandlingsskada förstås skada eller annan komplikation av kroppslig art som anges nedan i momenten 2.1 t o m 2.5

2.1
Skada som med övervägande sannolikhet uppkommit såsom en direkt följd av undersöknng, behandling eller annan dylik åtgärd och som utgör en sådan komplikation till en medicinskt motiverad åtgärd som kunnat undvikas.

2.2
Skada som lett till svår invaliditet eller dödsfall och som med övervägande sannolikhet uppkommit såsom en direkt följd av undersökning eller behandling av en sådan sjukdom eller skada som obehandlad är av övergående art eller i vart fall inte kan leda till allvarligare besvär för patienten.

Det här var de ersättningsbestämmelser som var gällande i mitt fall eftersom skadan uppkom 1992.

Utdrag ur skiljedomen:

Anita x "har yrkat att skiljenämnden fastställer att det föreligger en ersättningsbar behandlingsskada. Hon har vidare yrkat att hon ersätts för sina kostnader i målet."

"Som grund för sitt yrkande har Anita" x "åberopat att hon vid anläggandet av en epiduralkateter  xx xx 1992  har tillfogats en skada som enligt § 2 moment 2.1 alternativt moment 2.2 i Ersättningsbestämmelserna fr o m den 1 juli 1991 avseende patientförsäkring vid behandlingsskada utgör en ersättningsbar behandlingsskada".

Jag trodde verkligen att patientförsäkringen fungerade om man blir skadad i sjukvården. Jag trodde att om jag blev skadad inom sjukvården så skulle jag få skadestånd och livränta eftersom jag har åsamkats ett oerhört lidande och förlorat väldigt mycket ekonomiskt.

Jag tror att de allra flesta människor tror att vi är skyddade av patientförsäkringen om vi blir skadade i sjukvården men finns den tryggheten verkligen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar