onsdag 23 april 2014

1,6 och 2,6 miljonersklubben har uppmärksammat förlossningsskadorna och epiduralanvändandet

1,6 och 2,6 miljonersklubben har en blogg där de har uppmärksammat förlossningsskadorna och det ökade användandet av epiduraler vid förlossningar och konsekvenser av det.

Jag tycker att det är ett väldigt bra blogginlägg.

Jag bifogar länken:
1,6 och 2,http://www.1.6miljonerklubben.eu/blog/?p=11696

I en kommentar till blogginlägget beskriver en kvinna som också har blivit skadad av epidural vid förlossning, hur vi som har blivit skadade har fått våra liv förstörda och hur våra kroppar har förvandlats till ett fängelse.

Hon beskriver också hur svårt det är att få hjälp med utredning efteråt. Antagligen  för att sådana här komplikationer anses vara så väldigt ovanliga. Men även om statistiken tyder på en väldigt låg skaderisk så är det ändå någon person som är den där lilla andelen som blir skadad av epiduraler iallafall. Sedan kan det finnas ett mörkertal också som inte finns med i  statistiken. Jag är till  exempel inte med i statistiken, det vet jag med säkerhet.

Vi får verkligen kämpa för att bli trodda och tagna på allvar.

I förlängningen är det också en omöjlig uppgift för oss att bevisa att det är epiduralen som har orsakat våra besvär. Därigenom får vi inte heller någon ersättning från patientförsäkringen för våra förstörda liv och får då väldigt svårt att klara oss ekonomiskt också.

Detta trots att det finns en hel del utredningar och artiklar som visar på att det här är kända, typiska och svåra komplikationer efter felaktivt handhavande av epidural.

Patientförsäkringen kräver att vi ska kunna "bevisa" ett mycket övervägande orsakssamband med epiduralen. Vilket innebär att vi måste ha skriftligt utlåtande från läkare som intygar det. Och det har visat sig vara ganska omöjligt att få.

Eller så säger man att skadan måste ha "kunnat undvikas". Det vill säga, att  från patientförsäkringens sida som jag uppfattar det, påstår man att skadan inte har kunnat undvikas på grund av att epidural anses vara säkrare än narkos och att man därigenom inte har kunnat använda en säkrare metod.

För mig framstår det som ett väldigt märkligt resonemang eftersom vi de facto var fullt friska när vi åkte in till BB men kom ut därifrån med svåra skador.

Vi åkte ju inte till sjukhus för att vi var sjuka. Vi var bara gravida och åkte fullt friska till BB för att föda barn. Man dör inte av att inte få epidural vid förlossningen. Man kan faktiskt föda barn utan att ta epidural. Flera av de skadade kvinnorna ville inte ens ha epidural men "övertalades" för att det skulle vara så bra.

Vi var inte ens medvetna om att det fanns några risker med epidural. Det hade ingen berättat för oss.

Jag personligen var inte ens medveten om att jag skulle få epidural, läkaren sa lokalbedövning till mig. Lokalbedövning betyder inte epidural för mig. I mitt fall stack narkosläkaren två gånger för att sätta epiduralkatetern som sedan inte användes iallafall eftersom jag fick narkos. Epiduralkatetern satt kvar i ryggen och jag låg på den i många timmar både innan, under och efter  kejsarsnittet, på rygg.

Tidningen DALA-DEMOKRATEN hade en artikel den 5 maj 2014 där det tas upp att det bara är en av fem som drabbas av bestående undvikbara vårdskador som får ersättning från patientförsäkringen, enligt Socialstyrelsens beräkningar. Jag citerar:

"Det är väldigt allvarligt. Man ska vara mån om att patienter som är berättigade till ersättning också får det, säger Synnöve Ödegård, doktor i folkhälsovetenskap vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH)."

Länkar artikeln:
http://www.dalademokraten.se/allmant/inrikes/manga-vardskadade-utan-kompensation

Det här har även tagits upp i DN, Nyheter, den 6 maj 2014.
"Skadade i vården blir ofta utan ersättning".
Länkar artikeln:

http://www.dn.se/nyheter/sverige/manga-vardskadade-utan-kompensation/

Artiklarna handlar vad jag förstår bara om de som har konstaterats ha drabbats av bestående undvikbara vårdskador. Inte ens de får ersättning, eller bara 20 procent av dem. Sedan tillkommer vad jag förstår alla de som inte kan bevisa sambandet som inte heller får ersättning....???

I faktarutan i i samma artikel står det att:
"Mest pengar betalas ut till förlossningsskadade".
Det är en väldigt intressant kommentar.
Då undrar jag förstås, vilka förlossningsskadade är det som får ersättning?
Med vilka belopp och hur många är det som får ersättning?
Även i relation till antal anmälda förlossningsskador skulle vara intressant att se.

I artikeln tas upp nedanstående och att Källa är LÖF

"För att ersättning ska lämnas måste skadan ha orsakats av vården och inte bero på sjukdomens naturliga utveckling,
"Att behandlingen inte leder till önskat resultat eller att det uppstår en komplikation räcker inte för att få ersättning."

Jag citerar från LÖF:s hemsida

"Är skadan undvikbar eller inte
För att ersättning ska lämnas måste skadan ha orsakats av vården och inte bero på sjukdomens naturliga utveckling. Cirka 1 500 anmälningar får avslag varje år för att skadan inte hade kunnat undvikas. Prövningen om en skada varit undvikbar eller inte sker i olika steg enligt nedan.
  • Finns en personskada?
  • Har skadan orsakats av vården (behandlingen, operationen eller liknande)?
  • Var behandlingen medicinskt motiverad?
  • Användes en vedertagen metod?
  • Hade skadan kunnat undvikas genom att den valda behandlingsmetoden utförts på ett annat sätt?
  • Hade skadan kunnat undvikas genom användandet av en annan, mindre riskfylld, behandlingsmetod?
Av patientskadelagen framgår att man vid bedömningen av skador skall tillämpa den handlingsnorm som gäller för en erfaren specialist inom området. Om en erfaren specialist skulle ha kunnat undvika skadan kan ersättning lämnas. Om inte ens en erfaren specialist skulle ha kunnat undvika skadan lämnas inte ersättning".

"Infektioner
Vid operationer finns alltid en risk för infektioner. Ersättning kan lämnas om smittämnet överförts i samband med vård och behandling. Däremot lämnas inte ersättning om infektionen orsakats av dina egna bakterier. Som exempel kan nämnas bakterier i tarmarna eller munhålan, eller om det fanns ett öppet sår redan när behandlingen påbörjades.

Om det smittämne som orsakade infektionen har överförts kan infektionen ändå inte alltid ersättas. Det gäller om infektionen var möjlig att förutse eller om grundsjukdomen var allvarligare än infektionen. Möjligheten att få ersättning för en infektion minskar ju högre risken för infektion är.

Exempel på behandlingar som har förhöjd infektionsrisk är vissa kateterbehandlingar, transplantationer och behandling som försämrar immunförsvaret.

Infektioner vid mycket allvarliga sjukdomar som exempelvis en kranskärlssjukdom ersätts sällan. Får du däremot en infektion som leder till ett livshotande tillstånd som kräver flera veckor på intensivvårdsavdelning eller till bestående invaliditet på grund av infektionen kan du få ersättning."

Bifogar länken till LÖF:s hemsida:
http://www.patientforsakring.se/Hur-forsakringen-galler.html

Vi har inte en chans. Vi är helt rättslösa mot patientförsäkringen.

Dessutom är vi svårt sjuka och kämpar på med våra liv och lider i det tysta med svåra smärtor och handikapp. Vi orkar inget annat. Från början har vi ett litet barn som ska tas om hand och en del av kvinnorna  har flera barn innan. Vi måste fortsätta att fungera i våra familjer och hem.

De flesta skadade kvinnor som jag känner till kan inte arbeta längre. Därigenom är chansen till att kunna försörja oss väldigt inskränkt.

Helt plötsligt och fullständigt oplanerat tvingas vi till att acceptera ett liv med svåra smärtor och handikapp och dessutom med en urusel ekonomi. Utan att vi kan påverka situationen alls. Vi är helt beroende av våra män både ekonomiskt och rent praktiskt eftersom det är så mycket som vi inte kan göra själva längre.

Innan förlossningen var vi självständiga och självförsörjande kvinnor med en framtida yrkeskarriär. Då hade vi ett normalt liv.

Hur ska vi orka eller kunna driva våra ärenden juridiskt  med den omöjliga bevisbördan? 
Vi är helt chanslösa. 
Jag har processat ända upp i skiljenämnd utan att få någon som helst ersättning. 

Men faktum kvarstår, att vi åkte fullt friska in till BB för att föda barn och kom ut med svåra skador som har förstört resten av våra liv och gjort oss till fångar i våra egna kroppar.

In frisk till BB - ut sjuk

Det kan väl ändå inte vara vårt fel att vi har blivit skadade vid våra förlossningar?

måndag 21 april 2014

Reportage i tidningen Allas nr 10 om min epiduralskada

I tidningen Allas nr 10 i år var det ett stort reportage om epiduralbedövningar  och om mig.

I  reportaget uttalar sig både barnmorskan och ordföranden i barnmorskeförbundet, Ingela Wiklund och anestesiläkare Dr Björn Bragée,  (även "Arga doktorn" på SVT), om ryggbedövning och det ökade användandet av ryggbedövning vid förlossningar.

Det är ett väldigt sakligt och bra reportage. som nu ligger ute på nätet.

Länkar reportaget hit:
http://allas.se/ryggbedovning-skonsamt-eller-skadligt/